Quỹ Roth IRA cho trẻ em

Quỹ Roth IRA cho trẻ em dùng để giúp một đứa trẻ đầu tư cho tương lai. Tài khoản này có thể được mở và quản lý bởi bất kỳ người lớn nào như cha mẹ, ông bà, cô, chú, bạn bè trong gia đình thay mặt cho một khoản thu nhập từ trẻ vị thành niên. Như vậy bạn có thể mở tài khoản này cho con hay cháu của bạn và giúp chúng xây dựng hệ thống tài chính cho tương lai của chúng.

Quyền lợi : Số tiền lợi nhuận kiếm được từ các khoản Roth IRA nay không phải trả thuế, rút ra cũng không phải trả thuế. Bạn có thể sử dụng số tiền trong Roth IRA này để đầu tư vào Stock, Bond, ETF …. mà hoàn toàn không phải trả bất kỳ 1 khoản chi phí nào.

Điều Kiện : Trẻ em phải dưới 18 tuổi và phải có nguồn thu nhập hợp pháp, các nguồn thu nhập hợp pháp có thể từ những công việc ở các nhà tuyển dụng hoặc các công việc tự do như là Giữ trẻ , cắt cỏ , cào tuyết ….Số tiền đóng góp vào không thể vượt quá thu nhập của trẻ em và cũng không vượt quá $6000 cho năm 2020 và 2021.

Quản lý tài khoản : Người giám hộ ( cha, mẹ, ông, bà, cô, dì , chú, bác …) là nhũng người có thể quản ký tài khoản này cho trẻ em cho đến khi trẻ em đã đủ tuổi trưởng thành, tuổi trưởng thành có thể thường được qui định bởi từng tiểu bang khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial