Giá Forex

Đồng tiền đầu tiên được liệt kê trong một cặp ngoại hối được gọi là đồng tiền cơ sở (Base ) và đồng tiền thứ hai được gọi là đồng tiền báo giá (quote). Giá của một cặp ngoại hối là một đơn vị đồng tiền cơ sở có giá trị bao nhiêu trong đồng tiền báo giá.


Trong ví dụ trên, AUD là đồng tiền cơ sở và USD là đồng tiền báo giá. Nếu AUD / USD giao dịch ở mức 0.61588, thì một đô la Úc có giá trị 0.61588 đô la Mỹ.

Nếu đồng đô la Úc tăng so với đồng đô la Mỹ, thì một đô la Úc sẽ có giá trị nhiều đô la Mỹ hơn và giá cặp đôi AUD / USD sẽ tăng. Nếu đồng đô la Úc giảm, giá cặp AUD / USD sẽ giảm.

Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng đồng tiền cơ sở trong một cặp có khả năng mạnh hơn so với đồng tiền báo giá, bạn có thể mua cặp tiền này (going Long). Nếu bạn nghĩ rằng nó sẽ yếu đi, bạn có thể bán cặp này (going Short).

Trong ví dụ này khi thực hiện lệnh Mua ( BUY ) thức là bạn đang mua Đô La Úc, còn nếu thực hiện lệnh bán ( SELL ) tức là bạn cũng đang bán đồng đô la Úc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial