Làm thế nào để cổ phiếu được liệt kê trên một sàn giao dịch?

Một công ty tư nhân không được liệt kê trên một sàn giao dịch chứng khoán lớn, vì vậy đối với một công ty tư nhân bạn thường phải liên hệ trực tiếp với chủ công ty để mua cổ phiếu. Ngay cả sau đó, họ không có nghĩa vụ phải bán chúng. Trong trường hợp này độ rủi ro là khá cao.

Tuy nhiên, nếu chủ sở hữu muốn ‘công khai’ để tăng vốn hoặc tăng danh tiếng của công ty, họ phải thực hiện chào bán công khai sàn giao dịch chứng khoán ban đầu còn gọi là IPO. Sau khi IPO, vốn chủ sở hữu của công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và các nhà đầu tư thông thường có thể mua và bán chúng tự do.

Các công ty niêm yết công khai thường có nhiều cổ đông hơn các công ty tư nhân và phải tuân theo các quy định chặt chẽ hơn nhiều. Các quy tắc chính xác có xu hướng khác nhau tùy thuộc vào trao đổi, nhưng nhìn chung một doanh nghiệp công cộng cần bổ nhiệm một ban giám đốc và tiết lộ thông tin tài chính chi tiết ít nhất hai lần một năm.

Để có thể niêm yết công khai được trên sàn giao dịch chứng khoán các công ty này cần phải tuân theo các qui định rất chặc chẽ của ủy ban chứng khoán, phải thỏa mãn những điều kiện mà ủy ban chứng khoán đặt ra, phải qua kiểm duyệt, và làm rất nhiều thủ tục để có mặt trên sàn chứng khoán. Do đó mức độ tin cậy cũng sẽ cao hơn đối với những công ty tư nhân, do đó sẽ có nhiều cổ động hơn. Một số công ty sẽ trích ra 1 phần lợi nhuận để trả cổ tức ( dividends) cho cổ đông mang lại thu nhập cho cổ đông. Tuy nhiên cũng có những công ty không trả cổ tức mà cổ đông thu được lợi nhuận thông qua sự tăng giá trong cổ phiếu của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial